ನಿಮಗಾಗಿ ಹಿಡಿಸಲು ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್

ಮಹೀಂದ್ರಾ 265 ಡಿ
Mahindra 265 DI
ಶಕ್ತಿ : 30 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಮಹೀಂದ್ರ ಯುವೊ 585 ಚಾಪೆ
MAHINDRA YUVO 585 MAT
ಶಕ್ತಿ : 49 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
Ad
ಮಹೀಂದ್ರಾ 575 ಡಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಪ್ಲಸ್
MAHINDRA 575 DI XP PLUS
ಶಕ್ತಿ : 47 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಮಹೀಂದ್ರ ಯುವಿ 575 ಡಿ
Mahindra Yuvo 575 DI
ಶಕ್ತಿ : 45 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಮಹೀಂದ್ರಾ 275 ಡಿ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ಲಸ್
MAHINDRA 275 DI SP PLUS
ಶಕ್ತಿ : 37 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಅರ್ಜುನ್ ನೊವೊ 605 ಡಿ-ಐ
Arjun Novo 605 DI-i
ಶಕ್ತಿ : 56 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಅರ್ಜುನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ -1 555 ಡಿ
Arjun ULTRA-1 555 DI
ಶಕ್ತಿ : 50 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಮಹೀಂದ್ರಾ 575 ಡಿ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ಲಸ್
MAHINDRA 575 DI SP PLUS
ಶಕ್ತಿ : 47 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಮಹೀಂದ್ರಾ 255 ಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್
MAHINDRA 255 DI POWER PLUS
ಶಕ್ತಿ : 25 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಮಹೀಂದ್ರಾ 275 ಡಿ ತು ಎಸ್ಪಿ ಪ್ಲಸ್
MAHINDRA 275 DI TU SP PLUS
ಶಕ್ತಿ : 39 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
ಸ್ವರಾಜ್ 724 xm
Swaraj 724 XM
ಶಕ್ತಿ : 25 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು
ಮಹೀಂದ್ರಾ 265 ಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್
MAHINDRA 265 DI POWER PLUS
ಶಕ್ತಿ : 35 Hp
ಡ್ರೈವ್ : 2WD
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮಹಾಹೀಂದ್ರ
WhatsApp Icon

ಕೆಲಸಗಾರಗಳು

ಕೃಷಿ
CULTIVATOR
ಶಕ್ತಿ : 13-120 HP
ಎಣಿಕೆ : 91
ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
ತಿಕ್ಕಲು
THRESHER
ಶಕ್ತಿ : 20-50 HP
ಎಣಿಕೆ : 11
ಪ್ರಕಾರ : ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರ
ಸೂಪರ್ ಬೀಜಗಾರ
SUPER SEEDER
ಶಕ್ತಿ : 45-70 HP
ಎಣಿಕೆ : 10
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ತೋಟ
ಮೇವಿನ ಮೊವರ್
FORAGE MOWER
ಶಕ್ತಿ :
ಎಣಿಕೆ : 1
ಪ್ರಕಾರ : ಭೂ ಬಡಿವಾರ
ಕೈಪಿಡಿಯ ಬೀಜಗಾರ
MANUAL SEEDER
ಶಕ್ತಿ :
ಎಣಿಕೆ : 1
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಸಿ
ಹ್ಯಾಪಿ ಸೀಡರ್
HAPPY SEEDER
ಶಕ್ತಿ : 55-65 HP
ಎಣಿಕೆ : 1
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಸಿ
ಡಿಸ್ಕ್
Disc Seed Drill
ಶಕ್ತಿ : 30-85 HP
ಎಣಿಕೆ : 3
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ತೋಟ
ಸೂಪರ್ ಬೀಜಗಾರ
SUPER SEEDER
ಶಕ್ತಿ : 45-70 HP
ಎಣಿಕೆ : 2
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಸಿ
ಲೇಸರ್ ಭೂ ಮಟ್ಟ
LASER LAND LEVELER
ಶಕ್ತಿ : 50-105 HP
ಎಣಿಕೆ : 10
ಪ್ರಕಾರ : ಭೂ ಬಡಿವಾರ
ಬೀಜದ ಗೊಬ್ಬರ ಡ್ರಿಲ್
SEED CUM FERTILIZER DRILL
ಶಕ್ತಿ :
ಎಣಿಕೆ : 3
ಪ್ರಕಾರ : ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಸಿ
Ad