ಉಪ ಮಣ್ಣಾದ fkss - 5

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಗೋಪುರ
ಮಾದರಿ : FKSS-5
ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
ವರ್ಗ : ಉಪಪದರ
ಶಕ್ತಿ : 100-135

ಉಪ ಮಣ್ಣಾದ fkss - 5

MAIN FEATURES • The sub soiler are deep tillage implements specially designed for breaking up hard pan layers and loosening the subsoil allowing better drainage, root growth and mineral osmosis.
 •  Optional wide range of roller/ crumbler available, which helps in breaking bigger lumps to smaller clods. Also it helps in depth control and steady run of the sub soiler.
 •  Adjustable depth & width of ploughing available for 2, 3 & 5 arm sub-soiler.
 •  Optional pipe layer attachment available for 1 arm sub soiler.
 •  Depth can be adjusted by top links.
 •  It can plough up to 550 mm deep
 •  The heavy duty pointed chisel
 •  Optional crumbler available in 3 & 5 arm sub soiler
 •  Shear bolt protection available in 5 arm sub soiler

         ಉಪ ಮಣ್ಣಾದ fkss - 5 ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ

         ಉಪ ಮಣ್ಣಾದ fkss - 5 ಸಾಧನಗಳು

         ಬೇಸಾಯ ಅಗಲ (ಎಂಎಂ/ಇಂಚು) : 1810/71
         ಟೈನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5
         ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಳ (ಎಂಎಂ/ಇಂಚು) : 550/22
         ಮುಳುಗುವವರೊಂದಿಗೆ ತೂಕ (kg .lbs.prox) : 790/1709

         Similar Implements

         ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಬ್ ಮಲೈಲರ್ fkhdss-1
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-1
         ಶಕ್ತಿ : 40-65 HP
         ಮಾದರಿ : Fkhdss-1
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಗೋಪುರ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಮಲ್ಟಿ ರೋ ಟಿಲ್ಲರ್ ಎಫ್‌ಕೆಎಂಆರ್‌ಡಿಸಿಟಿ -13
         Multi Row Tiller FKMRDCT-13
         ಶಕ್ತಿ : 65-120 HP
         ಮಾದರಿ : FKMRDCT -13
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಗೋಪುರ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ ಮಣ್ಣಾದ FKHDSS-2
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-2
         ಶಕ್ತಿ : 60-75 HP
         ಮಾದರಿ : Fkhdss-2
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಗೋಪುರ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಉಪ ಮಣ್ಣಾದ fkss - 3
         Sub Soiler FKSS - 3
         ಶಕ್ತಿ : 80-95 HP
         ಮಾದರಿ : Fkkss - 3
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಗೋಪುರ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಬ್ ಮಲೈಲರ್ fkhdss-3
         Heavy Duty Sub Soiler FKHDSS-3
         ಶಕ್ತಿ : 90-115 HP
         ಮಾದರಿ : Fkhdss - 3
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಗೋಪುರ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಅಚಾಟ್ 70 (7 ಟೈನ್)
         ACHAT 70 (7 TINE)
         ಶಕ್ತಿ : 50-65 HP
         ಮಾದರಿ : ಅಚಾಟ್ 70 (7 ಟೈನ್)
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮರಿ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಅಚಾಟ್ 70 (9 ಟೈನ್)
         ACHAT 70 (9 TINE)
         ಶಕ್ತಿ : 60-75 HP
         ಮಾದರಿ : ಅಚಾಟ್ 70 (9 ಟೈನ್)
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮರಿ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಉಪ ಮಣ್ಣಾದ fkss - 1
         Sub Soiler FKSS - 1
         ಶಕ್ತಿ : 40-55 HP
         ಮಾದರಿ : Fkkss - 1
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಗೋಪುರ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
         ಅಚಾಟ್ 70 (6 ಟೈನ್)
         ACHAT 70 (6 TINE)
         ಶಕ್ತಿ : 40-55 HP
         ಮಾದರಿ : ಅಚಾಟ್ 70 (6 ಟೈನ್)
         ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮರಿ
         ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ

         Implementವಿಮರ್ಶೆ

         4