ಓಪಲ್ 090 3 ಎಮ್ಬಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮರಿ
ಮಾದರಿ : ಓಪಲ್ 090 3 ಎಮ್ಬಿ
ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
ವರ್ಗ : ಉಳುಮೆ
ಶಕ್ತಿ : 80+

ಓಪಲ್ 090 3 ಎಮ್ಬಿ

ಓಪಲ್ 090 3 ಎಮ್ಬಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ

ಓಪಲ್ 090 3 ಎಮ್ಬಿ ಸಾಧನಗಳು

ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಪೌಂಡ್) :
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗಲ (ಎಂಎಂ/ಇಂಚು) :

Similar Implements

ಓಪಲ್ 090 2MB
OPAL 090 2MB
ಶಕ್ತಿ : 64+ HP
ಮಾದರಿ : ಓಪಲ್ 090 2MB
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮರಿ
ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
ಅಚಾಟ್ 70 (9 ಟೈನ್)
ACHAT 70 (9 TINE)
ಶಕ್ತಿ : 60-75 HP
ಮಾದರಿ : ಅಚಾಟ್ 70 (9 ಟೈನ್)
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮರಿ
ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ
ಓಪಲ್ 090 1 ಎಂಬಿ
OPAL 090 1 MB
ಶಕ್ತಿ : 40+ HP
ಮಾದರಿ : ಓಪಲ್ 090 1MB
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಮರಿ
ಪ್ರಕಾರ : ಕಾಲಗೀತ

Implementವಿಮರ್ಶೆ

4