ஜியோவ் 600

பிராண்ட் : மாஷியோ காஸ்பார்டோ
மாதிரி : ஜியோவ் 600
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
வகை : ஸ்ப்ரேயர்
விகிதம் :

ஜியோவ் 600

Farmers who needs a reliable machine for crop protection will find in GIOVE the solution. Suitable for weeds control or pesticide application this machine is available with different booms from 12 meters up to 15 meters.


ஜியோவ் 600 முழு தகவல்கள்

ஜியோவ் 600 கருவிகள்

தொட்டி திறன் : 650 LTR
பூம் அகலம் : 12-15 MTR
பூம் தூக்குதல் : 1000 MM
ஏற்றம் பிரிவு : 5

Similar Implements

உர பரவல் FKSF-2550
Fertilizer Spreader FKSF-250
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKSF- 250
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS - 180
Fertilizer Spreader FKFS - 180
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 180
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
பூம் ஸ்ப்ரேயர் FKTMS - 550
Boom Sprayer FKTMS - 550
விகிதம் : 50-70 HP
மாதிரி : FKTMS-550
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS-500
Fertilizer Spreader FKFS-500
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 500
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
உர பரவல் FKFS - 400
Fertilizer Spreader FKFS - 400
விகிதம் : 20 HP
மாதிரி : FKFS - 400
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு
பூம் ஸ்ப்ரேயர் FKTMS - 1100
Boom Sprayer FKTMS - 1100
விகிதம் : 75-90 HP
மாதிரி : FKTMS- 1100
பிராண்ட் : ஃபீல்டிங்
வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

Implementபரிசளிப்பு

4