பல பயிர் வெற்றிட தோட்டக்காரர்

பிராண்ட் : ஜான் டீரே செயல்படுத்துகிறார்
மாதிரி : பல பயிர் வெற்றிட தோட்டக்காரர்
வகை : விதைப்பு மற்றும் இடமாற்றம்
வகை : வெற்றிட தோட்டக்காரர்
விகிதம் :

பல பயிர் வெற்றிட தோட்டக்காரர்

GreenSystem Multi-crop Vacuum Planter assists in Sowing and Planting. It provides high accuracy in the sowing of multiple crops like Cotton, Corn, Soybean and Grains. This farm equipment is suitable for all types of soils.


Look Out For :

  • High rate of germination of seeds
  • Low expenses on maintenance
  • Minimal wastage of seeds.

பல பயிர் வெற்றிட தோட்டக்காரர் முழு தகவல்கள்

பல பயிர் வெற்றிட தோட்டக்காரர் கருவிகள்

வரிசைகளின் எண்ணிக்கை : 4 ROW CONFIGURATION
வரிசை இடைவெளி : 45CM TO 85CM ADJUSTABLE
இயந்திரத்தின் எடை : 550 KG
இயந்திரத்தின் அகலம் : 3.25 METER

Similar Implements

Implementபரிசளிப்பு

4