மீளக்கூடிய அச்சு பலகை கலப்பை MBR3

பிராண்ட் : லேண்ட்ஃபோர்ஸ்
மாதிரி : MBR3
வகை : உழவு
வகை : கலப்பை
விகிதம் :

மீளக்கூடிய அச்சு பலகை கலப்பை MBR3

Reversible Mould Board Plough is primarily used to plough virgin fields, fields that are left unploughed for long periods.


மீளக்கூடிய அச்சு பலகை கலப்பை MBR3 முழு தகவல்கள்

மீளக்கூடிய அச்சு பலகை கலப்பை MBR3 கருவிகள்

எடை (கிலோ/பவுண்ட்) : 600
ஹிட்ச் : 3 POINT HITCH CAT II
பாதுகாப்பு : SHEAR BOLT
டைன் தடிமன் : 36 MM

Similar Implements

வட்டு கலப்பை
Disc Plough
விகிதம் : 40-60 HP
மாதிரி : வட்டு கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஒற்றை வேகத் தொடர்
SINGLE SPEED SERIES
விகிதம் : 25-70 HP
மாதிரி : ஒற்றை வேகத் தொடர்
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : நில தயாரிப்பு
ஓப்பல் 090 2MB
OPAL 090 2MB
விகிதம் : 64+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 2MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
Resersible Plough
விகிதம் : 40-55 HP
மாதிரி : மீட்டமைக்கக்கூடிய கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 1 எம்பி
OPAL 090 1 MB
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 1MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
2 கீழே எம்பி கலப்பை
2 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 2 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு
ஓப்பல் 090 3MB
OPAL 090 3MB
விகிதம் : 80+ HP
மாதிரி : ஓப்பல் 090 3MB
பிராண்ட் : லெம்கன்
வகை : உழவு
3 கீழே எம்பி கலப்பை
3 Bottom MB Plough
விகிதம் : 40+ HP
மாதிரி : 3 கீழே எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ்
வகை : உழவு
எம்.பி. கலப்பை
M.B. PLOUGH
விகிதம் : 60-65 HP
மாதிரி : எம்.பி. கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு
எம்பி கலப்பை
MB Plough
விகிதம் : 35-55 HP
மாதிரி : எம்பி கலப்பை
பிராண்ட் : சோனாலிகா
வகை : உழவு

Implementபரிசளிப்பு

4