31 பவர்டிராக் Tractors Found

பவர்டிராக் யூரோ 60 அடுத்த 4WD
Powertrac Euro 60 Next 4wd
விகிதம் : 60 Hp
ஓட : 4WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் யூரோ 50
Powertrac Euro 50
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் 445 பிளஸ்
Powertrac 445 PLUS
விகிதம் : 47 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் யூரோ 439
Powertrac Euro 439
விகிதம் : 42 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ்
Powertrac 434 Plus Powerhouse
விகிதம் : 39 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் 439 பிளஸ்
Powertrac 439 Plus
விகிதம் : 41 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் யூரோ 45 பிளஸ் -4WD
Powertrac Euro 45 Plus-4WD
விகிதம் : 47 Hp
ஓட : 4WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் யூரோ 42 பிளஸ்
Powertrac Euro 42 PLUS
விகிதம் : 45 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் யூரோ 50 அடுத்து
Powertrac Euro 50 Next
விகிதம் : 52 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
பவர்டிராக் யூரோ 55 அடுத்து
Powertrac Euro 55 Next
விகிதம் : 55 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : பவர்டிராக்
படி
பிராண்ட்
விகிதம் இருந்து
விகிதம் வரை
ஓட
ஆர்டர் போக்கு

கருவிகள்

பேல் ஸ்பியர்
BALE SPEAR
விகிதம் : 40-65 HP
எண்ணுதல் : 2
வகை : இடுகை அறுவடை
Ad
விதை துரப்பணம்
SEED DRILL
விகிதம் :
எண்ணுதல் : 2
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
நியூமேடிக் தோட்டக்காரர்
Pneumatic Planter
விகிதம் : 45-70 HP
எண்ணுதல் : 3
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
உருளைக்கிழங்கு தோட்டக்காரர்
POTATO PLANTER
விகிதம் : 40-90 HP
எண்ணுதல் : 1
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
நில நிலை
LAND LEVELLER
விகிதம் : 30-60 HP
எண்ணுதல் : 3
வகை : நில ஸ்கேப்பிங்
பேலர்
BALER
விகிதம் : 25-70 HP
எண்ணுதல் : 3
வகை : நில ஸ்கேப்பிங்
வைக்கோல் அறுவடை
STRAW REAPER
விகிதம் : 35-236 HP
எண்ணுதல் : 2
வகை : இடுகை அறுவடை
ரோட்டாவேட்டர்
ROTAVATOR
விகிதம் : 15-90 HP
எண்ணுதல் : 113
வகை : உழவு
விதை மற்றும் உர துரப்பணம்
SEED AND FERTILIZER DRILL
விகிதம் :
எண்ணுதல் : 1
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
லேசர் லேண்ட் லெவியர்
LASER LAND LEVELER
விகிதம் : 50-105 HP
எண்ணுதல் : 1
வகை : நில தயாரிப்பு