21 ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள் Tractors Found

ஸ்வராஜ் 724 எக்ஸ்எம்
Swaraj 724 XM
விகிதம் : 25 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 724 எக்ஸ்எம் ஆர்ச்சர்ட்
Swaraj 724 XM ORCHARD
விகிதம் : 30 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 735 xt
Swaraj 735 XT
விகிதம் : 40 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 742 ஃபெ
Swaraj 742 FE
விகிதம் : 42 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 742 xt
Swaraj 742 XT
விகிதம் : 45 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 744 ஃபெ
Swaraj 744 FE
விகிதம் : 48 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 744 Fe 4WD
Swaraj 744 FE 4WD
விகிதம் : 48 Hp
ஓட : 4WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 744 ஃபெ உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பெர்ட்
Swaraj 744 FE Potato Xpert
விகிதம் : 48 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 744 xt
Swaraj 744 XT
விகிதம் : 50 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
ஸ்வராஜ் 855 ஃபெ
Swaraj 855 FE
விகிதம் : 52 Hp
ஓட : 2WD
பிராண்ட் : ஸ்வராஜ் டிராக்டர்கள்
படி
பிராண்ட்
விகிதம் இருந்து
விகிதம் வரை
ஓட
ஆர்டர் போக்கு

கருவிகள்

இடுகை துளை தோண்டி
POST HOLE DIGGERS
விகிதம் : 35-55 HP
எண்ணுதல் : 4
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
Ad
வட்டு ஹாரோ
DISC HARROW
விகிதம் : 15-135 HP
எண்ணுதல் : 2
வகை : உழவு
லேசர் லேண்ட் லெவியர்
LASER LAND LEVELER
விகிதம் : 50-105 HP
எண்ணுதல் : 1
வகை : நில தயாரிப்பு
பேலர்
BALER
விகிதம் : 25-70 HP
எண்ணுதல் : 5
வகை : இடுகை அறுவடை
தீவன அறுக்கும் இயந்திரம்
FORAGE MOWER
விகிதம் :
எண்ணுதல் : 1
வகை : நில ஸ்கேப்பிங்
ரோட்டோ விதை துரப்பணம்
ROTO SEED DRILL
விகிதம் : 45-70 HP
எண்ணுதல் : 3
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
விதை மற்றும் உர துரப்பணம்
SEED CUM FERTILIZER DRILL
விகிதம் :
எண்ணுதல் : 2
வகை : விதைப்பு மற்றும் இடமாற்றம்
சூப்பர் சீட்டர்
SUPER SEEDER
விகிதம் : 45-70 HP
எண்ணுதல் : 4
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
பூஜ்ஜியம் வரை
ZERO TILL
விகிதம் :
எண்ணுதல் : 3
வகை : விதைப்பு மற்றும் தோட்டம்
கரும்பு ஏற்றி
SUGAR CANE LOADER
விகிதம் : 45-75 HP
எண்ணுதல் : 1
வகை : இடுகை அறுவடை