24 ప్రీట్ Tractors Found

ప్రీట్ 10049 4WD
Preet 10049 4WD
శక్తి : 100 Hp
డ్రైవ్ : 4WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 3049
Preet 3049
శక్తి : 30 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 3049 4WD
Preet 3049 4WD
శక్తి : 30 Hp
డ్రైవ్ : 4WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 3549
Preet 3549
శక్తి : 35 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 3549 4WD
Preet 3549 4WD
శక్తి : 35 Hp
డ్రైవ్ : 4WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 4049
Preet 4049
శక్తి : 40 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 4049 4WD
Preet 4049 4WD
శక్తి : 40 Hp
డ్రైవ్ : 4WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 4549
Preet 4549
శక్తి : 45 Hp
డ్రైవ్ : 2WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 4549 4WD
Preet 4549 4WD
శక్తి : 45 Hp
డ్రైవ్ : 4WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
ప్రీట్ 4549 CR 4WD
Preet 4549 CR 4WD
శక్తి : 45 Hp
డ్రైవ్ : 4WD
బ్రాండ్ : ప్రీట్
వడపోత
బ్రాండ్
శక్తి నుండి
శక్తికి
డ్రైవ్
క్రమంగా

అనుకరణలు

స్లాషర్
SLASHER
శక్తి : 15-90 HP
లెక్కింపు : 6
రకం : ల్యాండ్ స్కేపింగ్
Ad
సబ్‌సోయిలర్
SUBSOILER
శక్తి : 40-135 HP
లెక్కింపు : 1
రకం : భూమి తయారీ
లేజర్ ల్యాండ్ లెవెలర్
LASER LAND LEVELER
శక్తి : 50-105 HP
లెక్కింపు : 3
రకం : ల్యాండ్ స్కేపింగ్
వాక్యూమ్ ప్లాంటర్
VACUUM PLANTER
శక్తి :
లెక్కింపు : 2
రకం : విత్తనాలు మరియు తోటలు
థ్రెషర్
THRESHER
శక్తి : 20-50 HP
లెక్కింపు : 7
రకం : పోస్ట్ హార్వెస్ట్
బాక్స్ బ్లేడ్
BOX BLADE
శక్తి : 20-40 HP
లెక్కింపు : 3
రకం : ల్యాండ్ స్కేపింగ్
రోటో సీడ్ డ్రిల్
ROTO SEED DRILL
శక్తి : 45-70 HP
లెక్కింపు : 3
రకం : విత్తనాలు మరియు మార్పిడి
గడ్డి రీపర్
STRAW REAPER
శక్తి : 35-236 HP
లెక్కింపు : 2
రకం : పోస్ట్ హార్వెస్ట్
చెరకు లోడర్
SUGAR CANE LOADER
శక్తి : 45-75 HP
లెక్కింపు : 1
రకం : పోస్ట్ హార్వెస్ట్
నాగలి
PLOUGH
శక్తి : 12-125 HP
లెక్కింపు : 4
రకం : భూమి తయారీ