ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

Published on: 27-Feb-2024

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।


1.ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਬੂਵਰਗੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2,4-ਡੀ ਦੇ 10 ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾਕਰ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ।


2.ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਂਵਲਾ ਵਰਗੇ ਪੌਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੌਧੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਈ-ਗੁੜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।


3.ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਅਤੇ ਪਪੀਤਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੋੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਯ 'ਤੇ ਇਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੋੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਚਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


4.ਆਮ ਦੇ ਪੌਧੇ 'ਚ ਵ੍ਰਿਧੀ ਲਈ ਸਮਯ-ਸਮਯ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਰਾਈ-ਗੁੜਾਈ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੌਧੇ ਲਈ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਇਟਰੋਜਨ ਅਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 


5.ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਵਾਈ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਯ-ਸਮਯ 'ਚ ਨਰਾਈ ਅਤੇ ਗੁੜਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ ਫੂਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਟਹਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 


6.ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਰਚੂਲਾਕਾ, ਕੋਚੀਆ ਅਤੇ ਜਿਨੀਆ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਰਾਈ-ਗੁੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਯ-ਸਮਯ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 


7.ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ  ਪੌਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੋ। ਪਾਪੂਲਰ ਪੌਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਟ ਦੇ ਹੁਕਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੌਧੋ 'ਤੇ ਕਲੋਰਪੈਰੀਫੋਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ।


8.ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਡੀਓਲਸ ਫੂਲ ਦੀ ਤੋੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੂਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਫੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ 2% ਮੈਂਕੋਜੈਬ ਪਾਉਡਰ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।


9.ਆਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ NAA 15 ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ। ਸਾਥ ਹੀ ਆਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਣ ਲਈ 2% ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ