ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਫੈਕਟਮਜ਼ - 1100

ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਮਾਡਲ : Ftms- 1100
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ
ਤਾਕਤ : 75-90

ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਫੈਕਟਮਜ਼ - 1100

MAIN FEATURES  •  FIELDKING mounted type 300, 550, 600 & 1100 ltr. Boom sprayer connected to the three point linkage of tractor and getting drive from (P.T.O) are used for multipurpose plant protection. With these sprayers all kind of field crops could be sprayed.
  •  5-Roller PTO pump. It can be detached from sprayer and used as a backup pump if needed.
  •  Full UV & chemical resistant virgin polyethylene tank. Solid color means no algae growth inside the tank.
  •  Spring loaded boom sections which avoid deflection of plants.
  •  Easy to use control panel, calibration chart, pressure gauge & pressure regulator.
  •  Non dripping tee bodies

ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਫੈਕਟਮਜ਼ - 1100 ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਫੈਕਟਮਜ਼ - 1100 ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੰਪ : ROLLER PTO PUMP
ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਵਰ ਲੋੜੀਂਦਾ (ਐਚਪੀ) : 75-90
ਨੋਜ਼ਲਸ : 20/24
ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ (ਐਮ ਐਮ / ਇੰਚ) : 1280/50
ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ (ਐਮ ਐਮ / ਇੰਚ) : 1271/50

Similar Implements

ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਫੈਕਟਮਜ਼ - 550
Boom Sprayer FKTMS - 550
ਤਾਕਤ : 50-70 HP
ਮਾਡਲ : Ftms-550
ਬ੍ਰੈਂਡ : ਫੀਲਡਕਿੰਗ
ਪ੍ਰਕਾਰ : ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

Implementਸਮੀਖਿਆ

4