ਜਾਣੋ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਖੁਬੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਮਿ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਈਗੀ। 


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਭੂਮਿ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਥ ਹੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਬਾਅਦ ਆਯ ਵੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ 


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸਫੈਦਾ, ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਮੂਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਢ਼ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਪਕਵ ਰੁੱਖ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨਨਤੀ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।


ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿਭਿਨ੍ਨ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ


ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿਭਿਨ੍ਨ ਲਾਭ ਹਨ, ਸਾਥ ਹੀ, ਇਹ ਪੇੜ ਮੈਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਰੁੱਖ  ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। 


ਜੇਕਰ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਨੂੰ ਅਹੋਜੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥਾਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਣਪੇਂਗੇ। ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੀਧੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।


ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦਾ ਪੇੜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ


ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਦਾ ਪੇੜ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪਾਂਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ 400 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਲੱਕੜੀ ਬਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਲੱਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇੜ ਦਾ ਤੈਲ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੈ।